SIŁA WYŻSZA

Zapoznaj się z procedurą uzyskania zaświadczenia

 1. Wydawane mogą być te zaświadczenia, które mieszczą się w zakresie uprawnień Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, określonych ustawą o izbach gospodarczych z dnia 30.05.1989 r. (tekst jednolity Dz.U z 2009 r. Nr 84, poz. 710, z późn. zm.) oraz statutem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.
 2. Zaświadczenia wydawane będą na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy (wnioskującego) podpisanego przez upoważnione osoby, składanego w Dziale Certyfikacji Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Wniosek i wymagane dokumenty mogą być także przekazywane elektronicznie w formie skanów, z zastrzeżeniem konieczności przedłożenia oryginałów przy odbiorze, pod rygorem nie wydania zaświadczenia.
 3. W zakresie merytorycznym wniosek winien określać, w szczególności, wnioskowaną treść zaświadczenia, a także wskazywać osobę reprezentującą wnioskodawcę w sprawie zaświadczenia i jej telefon kontaktowy.
 4. W sytuacji, gdy jest to niezbędne dla sporządzenia zaświadczenia wniosek powinien zawierać opis stanu faktycznego i prezentację innych okoliczności i danych istotnych dla treści zaświadczenia.
 5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o statusie prawnym podmiotu gospodarczego powinien określać, przede wszystkim zakres wnioskowanego zaświadczenia (potwierdzenie, odrębnie lub łącznie, faktu rejestracji przedsiębiorcy, przedmiotu działalności, zasad reprezentacji czy też innych okoliczności związanych z działalnością przedsiębiorcy).
 6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zaistnieniu okoliczności mogących stanowić podstawę do zwolnienia od odpowiedzialności kontraktowej powinien zawierać, w szczególności, dokładny opis okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, datę i miejsce ich zaistnienia, jak również okres występowania tych okoliczności i ich skutków, informacje dotyczące umowy i jej realizacji, a w szczególności: datę zawarcia, numer, przedmiot, kontrahenta wnioskodawcy, związek przyczynowy pomiędzy opisaną okolicznością a przedstawionym przez wnioskodawcę zakresem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jak również inne informacje niezbędne dla wydania zaświadczenia. Zaświadczenia te mogą być wydawane na wniosek i na rzecz podmiotu bezpośrednio zobowiązanego z umowy, której dotyczą. Z zastrzeżeniem wyjątkowych sytuacji, potwierdzonych, w szczególności, analogicznym zaświadczeniem wydanym przez właściwą organizację z kraju zdarzenia, zaświadczenia mogą dotyczyć jedynie okoliczności zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Wniosek o wydanie zaświadczenie o następstwie prawnym oraz wszelkich innych okolicznościach powodujących przejście praw i obowiązków, powinien szczegółowo określać okoliczności, które zaświadczenie ma potwierdzać.
 8. Do wniosków, o których mowa w pkt. 5, 6, 7, muszą być załączone dokumenty potwierdzające wnioskowaną treść zaświadczenia, które winny być dostarczone w oryginale lub w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.
 9. W razie konieczności wnioskodawca proszony jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym dla wydania wnioskowanego zaświadczenia. Wyjaśnienia i ustalenia dotyczące treści zaświadczenia mogą być również dokonywane w trybie roboczym telefonicznie lub w drodze korespondencji elektronicznej.
 10. Zaświadczenia sporządzane są w j. polskim lub angielskim, a w wyjątkowych przypadkach w innych językach. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawiania tłumaczeń, w szczególności, przedmiotu działalności czy też tekstów specjalistycznych, które mają być zamieszczane w zaświadczeniu. Niezależnie od powyższego, jeżeli jest to niezbędne, wnioskodawca może być obciążony kosztami sporządzanych przez tłumaczy obcojęzycznego tekstu zaświadczenia.
 11. Zaświadczenia sporządzane są na blankietach Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Zarówno oryginały jak i kopie zaświadczeń, podpisywane są przez osoby upoważnione i opatrywane okrągłą pieczęcią Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.
 12. Zaświadczenia wydawane są przez Dział Certyfikacji Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej osobiście wnioskodawcy lub jego upoważnionemu przedstawicielowi, za pokwitowaniem z datą złożoną na kopii zaświadczenia pozostającej w aktach albo też wysyłane pocztą na wskazany przez wnioskodawcę adres. Możliwy jest także odbiór kurierem na koszt wnioskodawcy.
 13. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza ma prawo odmówić sporządzenia i/lub wydania zaświadczenia w całości lub w części, w przypadku niespełnienia warunków określonych w niniejszej procedurze, braku należytego i wiarygodnego potwierdzenia załączonymi dokumentami wnioskowanej treści lub w przypadku uznania, iż wnioskowane okoliczności nie mogą być potwierdzone przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą.
 14. Po uzyskaniu zaświadczenia i wniesieniu opłaty Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wystawia fakturę za wystawione zaświadczenie.

Zaświadczenie o zaistnieniu okoliczności mogących stanowić podstawę do zwolnienia od odpowiedzialności kontraktowej

Zaświadczenia o zaistnieniu okoliczności stanowiących „siłę wyższą” – stanowiące podstawę do zwolnienia od odpowiedzialności  kontraktowej – jest wystawiane przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą w ściśle określonych sytuacjach dotyczącej obrotu gospodarczego.

W celu uzyskania zaświadczenia niezbędne jest złożenie wniosku w formie mailowej wraz z dokładnym opisem konkretnego stanu faktycznego, którego to zaświadczenie ma dotyczyć. Do tego należy załączyć skany dokumentów potwierdzających opisane okoliczności tj. umowa, aneks,  załączniki, protokoły,  korespondencja z klientami i dostawcami, itp. Korespondencję należy kierować na adres mailowy slawomir.szymusiak@pol-ukr.com.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku oraz przesłanych dokumentów zostaną Państwu przekazane dalsze instrukcje dot. dostarczenia dokumentacji papierowej oraz kosztów wystawienia zaświadczenia.